Начало
Традиции - съхранени столетие... Столетие - формирало настоящето... Съвременност - създаваща личности

ОУ ''Св. княз Борис I''Get the Flash Player to see this player.

Приятели:

Бургас Инфо - Новини от Бургас и региона
24 май
Знаме
hpim2
ОУ ''Св. княз Борис I'' - гр. Бургас
Прием І клас Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 14 Март 2014 11:08

Препис-извлечение!

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І” – ГРАД БУРГАС

 

 

 ЗАПОВЕД  341 от 11.03.2013 година

 

 

На основание чл. 95, ал. 2, чл.147, ал.1, т.1, т. 9, чл.150, ал.1, т. 6 от ППЗНП,

Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения

на територията на Община – Бургас за учебната 2014 – 2015 година,

утвърдени от г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас,

Решение на Педагогическия съвет на училището /Протокол № 6 от 11.03.2014 година/. 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № 57/17.10.2013 г., както следва: 

ОПРЕДЕЛЯМ:            

Следния ред за приемане на ученици в І клас за учебната 2014/2015 година.

 І. График на дейности за приемане на ученици в І клас за учебната 2014/2015: година:

            Вид дейност:  Срок:Отговорник:
1.   
2.   
3.Родителска среща на родители с учителите на бъдещите първокласници.до 28.03.2014 г.Директор, пом.-директори, МО на ІV клас
4.   
 5.Eлектронен прием на първокласници за всички училища от Община Бургас.Родителите могат да посочат до 5 училища, които да подредят по приоритет.от 8 април 2014 г. в 08.00 часа на банер на сайта на Общината- www.uburgas.org.  
 6.Записване на първокласници по електронен път или с подаване на заявление по образец в едно от желаните от родителите училища.от  8 април до 25 април 2014 г.Ж.. Гергова,Цв. Атанасова
 7.Обявяване на резултатите с приетите деца от първо класиране – на електронната страница за прием и на видно място в училище.14 май 2014 г.Ж.. Гергова,Д. Жекова
 8.І. Записване в училище с необходимите документи:1.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителна група /ПГ/ в училище – ОРИГИНАЛ или Декларация от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.2. Копие на акта за раждане.3. Здравна карта. /Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт /Може да се представи и през м. ІХ./4. Документи, удостоверяващи предимства, ако има такива:- копие на акт за смърт;
- копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето;
- копие от актовете за раждане на децата в семейството, които учат в училище;
- копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство;
- копие на лична карта или адресна регистрация.
В училището се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано.ІІ. Подаване на заявления по образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници, приети в училището за проучването на желанията за обучението по ЗИП, СИП, ПИГ в училището.
от 14 май 2014 г. до 6 юни 2014 г.  Ж.. Гергова,Д. Жекова,Цв. Атанасова
9.Изготвяне на списъци на приетите първокласници от първо класиране, разпределени по паралелки и поставяне на видно място в училището.на 7 юни 2014 г.Д. Жекова, комисия
10. Сформиране на групи с целодневна организация на учебния ден.7 юни 2014 г.Д. Жекова, комисия
 11.Обявяване на свободните места след първо класиране, промяна на желанията на родителите по електронен път или с подаване на заявление по образец в училище.от 9 до 13 юни 2014 г.Ж.. Гергова,Цв. Атанасова
 12.Обявяване на резултатите с приетите деца от второ класиране. 16 юни 2014 г.  
 13.І. Записване в училище с необходимите документи:1.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителна група /ПГ/ в училище – ОРИГИНАЛ или Декларация от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.2. Копие на акта за раждане.3. Здравна карта. /Лична амбулаторна карта.4. Документи, удостоверяващ предимства, ако има такива.В училището се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано. ІІ. Подаване на заявления по образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници, приети в училището за проучването на желанията за обучението по ЗИП, СИП, ПИГ в училището.от 16 до 25 юни 2014 г.Ж.. Гергова,Д. Жекова
14.Обявяване на останалите свободни места след второ класиране.след 30 юни 2014 г. 

Родителите, които нямат възможност по електронен път да заявят своите желания, могат в избраното училище да попълнят формуляр. В тяхно присъствие упълномощено лице ще въведе данните в системата и ще даде уникален входящ номер за проверка на резултатите.                    

ІІ. 1. Общовалидни критерии за училищата от Община Бургас за прием на ученици в първи клас през учебната 2014 – 2015 година: 1.            дете, завършило ПГ в същото училище;

2.            дете сирак/полусирак;

3.            дете с трайни увреждания над 50 %;

4.            друго дете от семейството, което посещава същото училище към 15.09.2014 г.;

5.            дете на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответната Териториална дирекция, в която е и училището;

6.            поредно желание.

Деца със СОП - до две деца в паралелка

2. Класирането при прием на деца в І клас в училище се осъществява на база точкова система.

3. Критерии на база избор на училище:

3.1. Адресна регистрация в района на училището:

·                          2 т. - с постоянен адрес по лична карта;

·                          1 т.  - с удостоверение за временна адресна регистрация;

·                          1 желание -  5 точки

·                          2 желание - 4 точки

·                          3 желание - 3 точки

·                          4 желание - 2 точки

·                          5 желание - 1 точки        

Сумата от точки от всички критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните училища.

         При попълване на електронния формуляр, родителите на деца със СОП отразяват наличието на становище от ЕКПО (Екип за комплексно педагогическо оценяване). За всяка паралелка за тях се извършва отделно класиране в рамките на две деца.          Родителите на деца–близнаци регистрират това обстоятелство в електронния формуляр, с цел при кандидатстване децата да попаднат в едно и също училище.                    

ІІІ. Начин на осъществяване на целодневна организация на учебния ден: І-ви вариант на организация на учебната дейност – задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/; самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт се провежда след обяд. 

ІV. Живка Тодорова Гергова – пом.-директор по АСД и Цветелина Атанасова Атанасова – технически секретар да въведат данни в електронната система за прием в І клас и да дават уникален входящ номер за проверка на резултатите.

         Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в училището за сведение на родителите. Заповедта да бъде публикувана на сайта на училището и на сайта на РИО - Бургас.

Организация и контрол по изпълнение на заповедта възлагам на пом.-директора по УД – г-жа Д. Жекова. 

        Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА ЖИШЕВА

 

Директор

 
Последна промяна ( Четвъртък, 10 Април 2014 07:45 )
 
Отчет - първо тримесечие Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 17 Април 2014 09:21

 

 

Информация за изпълнение І-во тримесечие на 2014 г.

 

ПараграфУточнен год. планОтчет
§ 100 Заплати за персонала58834087800
§ 200 Други възнаграждения и плащания4501017567
§500 Задължителни осигурителни вноски от работодателя15163319328
Издръжка§1000         23980343833
§10-11 (храна)375006988
§10-12 (медикаменти)1140283
§10-13 постелен инвентар и облекло5000183
§10-14 (разходи за книги за бибил. и учебни и научно-изследоват. квалификации)100000
§10-15 (материали)330329426
§10-16 (вода, горива, енергия)3966011381
§10-20 (външни у-ги)295588415
§10-30 (текущ ремонт)817136911
§ 10-40 (данъци, мита, такси)         37800
§10-51 (командировки в страната)90095
§10-62 (разходи за застраховки)70040
Последна промяна ( Четвъртък, 17 Април 2014 09:27 )
 
Благотворителен концерт! Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 17 Март 2014 11:08

 

http://vbox7.com/play:c96d755aa9 

 

Днес, 31 март 2014 г. бе съставен протокол от комисия и бе преброена сумата от 8427,20 лв.

 - приходи от билети и дарения за нашата Вероника, събрани на благотворителния концерт.

ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!!!

 

Дарителската акция продължава...

 

 

 

Последна промяна ( Понеделник, 31 Март 2014 18:27 )
 
Успехи!!! Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 14 Март 2014 11:58

 

 

 

 

Последна промяна ( Петък, 14 Март 2014 12:02 )
 
Бюджет 2014 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 13 Март 2014 09:03

  

Информация за разпределение на средствата на бюджет 2014 г. на ОУ "Св. княз Борис І” – Бургас по параграфи

 

параграф                                                                                план

100 – Заплати                                                                       594 000 лв.

200 - други възнаграждения

и плащания(болнични, СБКО, обезщетения)                48 600  лв.

500 Задължителни осигуровки                                         151 631 лв.

1011 храна (закуски на у-ците от начален етап)         40 766 лв.

1014 – учебници и книги за библиотеката                     10 000 лв.

1015 – материали                                                                30 800 лв.

1016 – вода , горива, енергия                                            36 557 лв.

1020 – външни услуги                                                         29 408 лв.

1030 – текущ ремонт                                                           84 121 лв.

1981 – данъци, мита и такси                                              3500 лв.

1051 – командировки                                                           900 лв.

1062 – застраховки                                                               700 лв.

Последна промяна ( Понеделник, 31 Март 2014 18:23 )
 
Учебници Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 10 Септември 2012 10:42

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/textbooks/spisak_uchebnici-2013-2014.pdf

Списък на одобрените учебници, които ще се използват през учебната 2014/2015 година

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/textbooks/spisak_uchebnici-2014-2015.pdf

Последна промяна ( Петък, 07 Февруари 2014 17:30 )
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3